A blog by: Dr. Nabil Seyidov, Head of Health Policy and Planning Department, Public Health and Reforms Center, Ministry of Health of the Republic of Azerbaijan and Sandra Ismanovski, Head of Communications @UNDPAzerbaijan

Acting swiftly and adaptively while keeping the public informed and onside has been key for countries that…

Fadilə Nəsibova Turizm və Sosial Xidmətlər üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzində dərzi ixtisası üzrə təhsilini ötən il tamamlayıb və çox keçmədən bacarıqlarını daha yaxşı məqsədlər üçün istifadə etməyə imkan yaradan iş tapıb.

Dərzilik kursunu bitirən iyirmi məzunla birgə Fadilə, Azərbaycanda tibbi maskaya tələbatın artdığı dönəmdə Covid-19-un yayılmasının qarşısının alınması…

UNDP Azerbaijan

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store