İş təcrübəsini insanları xilas edərək qazanmaq: Azərbaycanda Covid-19-un qarşısının alınmasında peşə təhsili məzunlarının töhfəsi

“Bu iş təcrübəsini əldə etmək hamımız üçün çox vacibdir”, Fadilə qeyd edir. “Bizi həqiqətən həvəsləndirən amil, fərq yaratdığımıza inanmağımız və insanların virusa yoluxmasını və başqalarına yoluxdurmasını dayandıra biləcəyimiz hissidir. Hər kəs maska ​​taxmalıdır!”

--

--

www.az.undp.org

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store