‘Mərkəz hazırda bağlıdır, lakin bizim icmamız tam sürətlə işinə davam edir!’

İnklüziv təhsil layihəsi, COVİD-19 pandemiyası müddətində əlilliyi olan şəxslərin əlaqələrini davam etməsinə dəstək məqsədilə onlayn fəaliyyətə keçid edir.

Bakıdakı Sənətkarlıq üzrə İnklüziv Tədris Mərkəzinin tələbələri, izolyasiya dövrünü daha yaxşı keçirə bilmələri üçün sosial mediadan əlaqə saxlayaraq və fəaliyyətlərini onlayn paylaşaraq, müxtəlif yaradıcı yollarla bir-birilərinə dəstək olurlar.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store